اساتید عزیز برای ورود به سامانه پایش آزاد، به روزرسانی اطلاعات (تمامی موارد حتما تکمیل شود) در سامانه ساجد دانشگاه آزاد اسلامی و (پایه و مرتبه) در سامانه CITC ضروری می باشد.
دانشجوی گرامی برای ورود به سامانه پایش آزاد، به روزرسانی اطلاعات (تلفن همراه) در سامانه واحد دانشگاهی مربوطه ضروری می باشد.
شماره تلفن های پشتیبانی سامانه پایش آزاد :
02147916827 - 02147916818 - 02147916817 - 02147916815